„Актив Билдинг инк“ ЕООД е член на “Българската Браншова Асоциация Пътна Безопасност”(ББАПБ). Дружеството активно участва в процеса за подобряване на безопасността на движението по пътищата и спазването на високите стандарти за качество при производствените дейности, като съдейства за подобряване на нормативната база, възприемане на добри практики и въвеждането и внедряването на нови технологии в бранша.

„Актив Билдинг инк“ ЕООД поддържа тесни контакти и подкрепя дейността на “Българска Асоциация Интелигентни Транспортни Системи”/БАИТС България и „Българска Браншова Камара Пътища“. Чрез свои представители съдейства за реализиране на различни инициативи, свързани с тяхната работа и утвърждаването им като представителни организации на съответния бранш.

Дружеството е член на „Камарата на Строителите в България“ и е вписано в „Централния професионален регистър на строителя“ за изпълнение на строежи със следния обхват:

 


 

  • Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения /строежи от първа до пета категория/
  • Първа група – строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „м“, т.4, буква „е“ и т.5, буква „е“
  • Втора група – строежи от транспортната инфраструктура /строежи от първа до четвърта категория/
  • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура /строежи от първа и трета категория/
  • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда /строежи от първа до четвърта категория/
  • Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“