Дружеството възнамерява да участва в процедури за:

    • Извършване на текущ ремонт и поддържане на пътните настилки, в т.ч. и на тротоарите, на улици, общински пътища и пътни съоръжения в границите на общински администрации в страната.
    • Разширение и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води.
    • Изграждане на водопроводни и канализационни системи
    • Строителство, рехабилитация и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа.