Обхватът на дейност на „Актив Билдинг инк“ ЕООД включва:

 

  • Изграждане и ремонт на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
  • Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води
  • Изграждане и рекултивация на депа за битови отпадъци
  • Строителство, възстановяване, ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на сгради и съоръжения.
  • Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически археологически обекти и обекти, паметници на културата.
  • Поддържане, рехабилитация и изграждане на пътища и пътни съоръжения
  • Доставка и монтаж на пътни знаци
  • Монтаж на пътно ограничителни системи
  • Полагане на хоризонтална маркировка
  •  Извършване на услуги в областта на транспортното, енергийното, хидротехническото, комуникационното и благоустройственото строителство.